وقتی دوره رضا خانی شروع شد شخم زدن اسلام در ایران هم شروع شد

همه این اقدامات هم با تبلیغ و و توجیه شروع می شد تا ماندگار تر باشند

کشف حجاب را با آزادی زن توجیه میکردند

فرنگ موابی  را با توسعه و مدرنیته گره زدند

و....

از این اقدامات

نهادن نام زرتشتی  بر سال اسلامی به نام فارسی سازی

گذاردن مفاهیم زرتشتی بر سال هجری و محمدی  عملی سنگین و وقیحانه بود  که آنها این اقدام را به اسم فارسی سازی ماههای عربی شروع کردند

به مردم گفته شد قرار است ماههای سال از عربی به فارسی تغییر یابد

مردم که از همه ابعاد تحت فشار بودند به ناگاه دیدند که به جای فارسی سازی ماهها

نا باورانه نامهای سال زرتشتیان توسط این قلدر ضد دین برآنها تحمیل شده و باز او بر

طبل ضدیت بااسلام با ترویج نماد های دین زرتشت بیش از پیش می کوبید

به این نماد ها ی زرتشتیان توجه کنید

 

آذر =آتش ،فرشته نگهبان آتش یکی از بزرگترین فرشته های زرتشتیان

مرداد = یا به قول خودشان امرداد ، زرتشتیان در شبکه مجازی راه افتادن  معلممون هم شدن که امرداد درسته یعنی نا مردنی  و نگید مرداد - نگهبان گیاهان

فروردین

آبان

 خرداد  =   خرداد نماینده اهورامزدا  یکی از ایزد ها ،نگهبان آب

اردیبهشت = نگهبانی که آتش های روی زمین به او سپرده شده

دی = یکی از ایزد ها که تدابیری دارد

اسفند =اسفندارمذ یکی از امشاسپندان که مونث و دختر اهورا مزدا گفته شده

تیر =فرشته نگهبان باران

مردم فهمیدند که آنها هدفی ندارند جز نابودی اسلام همان طور که در اقدام بعدی

 

 پسر این خبیث  پهلوی دوم انجام داد  که وقتی  دید حال که ظاهر سال هجری محمدی زرتشتی شد

سال را نیز خواست تغییر دهد که اینبار  خداوند تبارک و تعالی  مردم ایران را از شر این تبار منحوس راحت کرد

 

و امروز دشمنان همان ماه های زرتشتی را بهانه می کنند و جشن های زرتشتی را احیاء می کنند و باآن تضعیف اسلام و شیعه را در نظر دارند

مثل این که جشن اسفندگان را زنده کنند و جشن و مراسمات دیگر و تغییر فرهنگ مردم